27/02/2020 03:32

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

ĐẦU BIỂU VÀ DANH MỤC

001 - 006 CÁC TRƯỜNG KIỂM SOÁT

007 TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH

008 CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU CÓ ĐỘ ĐÀI CỐ ĐỊNH

001X-004X CÁC TRƯỜNG SỐ VÀ MÃ

005X-009X CÁC TRƯỜNG PHÂN LOẠI VÀ XẾP GIÁ

1XX CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ CHÍNH

20X - 24X CÁC TRƯỜNG NHAN ĐỀ VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NHAN ĐỀ

25X - 27X CÁC TRƯỜNG VỀ LẦN XUẤT BẢN, CHI TIẾT XUẤT BẢN,...

3XX CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ VÀ TRƯỜNG KHÁC

4XX THÔNG TIN TÙNG THƯ

50X - 53X CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1

54X - 59X CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 2

6XX CÁC TRƯỜNG TRUY CẬP CHỦ ĐỀ

70X - 75X CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ BỔ SUNG

76X - 78X CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN LIÊN KẾT

80X - 83X TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ

841 - 88X VỐN TƯ LIỆU, ĐỒ HỌA KHÁC,...

PHỤ LỤC

Lên đầu trang