13/09/2022 04:59

Tài nguyên & Môi trường số 08 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

Quý Tâm: Tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống thiên tai

Nguyễn Thế Chinh: Đề xuất, kiến nghị phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Phạm Phúc Bình: Kinh tế tuần hoàn – Kinh nghiệm quốc tế, đề xuất áp dụng tại Việt Nam

Ngô Quang Vinh: “Chìa khóa” để doanh nghiệp phát triển bền vững

Nguyễn Hoàng Nam: Kinh tế tuần hoàn và hướng hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường

Nguyễn Công Thành: Thảo luận về khung cơ sở cho việc đo lường đánh giá tiến bộ hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

Nguyễn Đại Đồng: Hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Doãn Hồng Nhung: Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nhìn từ khía cạnh quy hoạch đất đai tại làng nghề nông thôn

Nguyễn Thế Thông: Cơ hội và thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường tại Việt Nam

Trần Thái Yên: Quy định của pháp luật hiện hành về cưỡng chế thu hồi đất

Phạm Thị Gấm, Hoàng Ngọc Hà: Ứng dụng ước lượng vững trọng số để phát hiện sai số thô trong lưới trắc địa độ cao

Lưu Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Hà: Ước lượng vững trọng số xét ảnh hưởng của cả yếu tố đo và yếu tố thiết kế đến trị đo trong lưới trắc địa

Nguyễn Thị Bé Phúc: Đánh giá phát sinh chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa và đề xuất biện pháp xử lý

Lê Hạnh

Lên đầu trang