07/09/2022 10:22

Hướng dẫn học tập học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin

    Biên soạn: Đinh Thị Như Trang, Phạm Thị Linh, Đỗ Thị Ngân, Nguyễn Thị Na, Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Kim Thu

     Nhà xuất bản: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

    Năm xuất bản: 2022

    Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách "Hướng dẫn học tập học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin nhằm giúp người học có thêm tư liệu học tập, đảm bảo những yêu cầu về chuẩn đầu ra của học phần.

    Cuốn sách gồm 6 chương, mỗi chương có 2 phần:

  • Phần I: Hệ thống lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản trong giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức cần thiết, đảm bảo mục tiêu giáo dục lý luận chính trị và chuẩn đầu ra.
  • Phần II: Hệ thống câu hỏi

    Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

Lên đầu trang