THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 10,11,12 - 2021

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất thành phố Hà Nội Phạm Quý Nhân 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
2 Thị trường chứng khoán: Sách chuyên khảo Lê Hoàng Nga 2020 H. Tài chính
3 Bài giảng Tài chính công Phan Hữu Nghị 2020 H. Đại học Kinh tế quốc dân
4 Thống kê ứng dựng trong kinh tế & kinh doanh Hoàng Trọng 2017 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
5 Chính sách công: Chính sách kinh tế - xã hội Nguyễn Thị Lệ Thúy 2019 H. Đại học Kinh tế quốc dân
6 Lý thuyết tài chính tiền tệ: Giáo trình Cao Thị Ý Nhi 2018 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
7 CCNA LABPro - Tập 1 Trung tâm Tin học VNPRO 2020 Tp. Hồ Chí Minh Thông tin và Truyền thông
8 Quản lý công nghệ: Giáo trình   2013 H. Đại học Kinh tế quốc dân
9 Phương pháp định lượng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế Đinh Phi Hổ 2020 H. Tài chính
10 Quản lý học: Giáo trình Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2018 H. Đại học Kinh tế quốc dân
11 Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công Trần Thị Thu 2013 H. Đại học Kinh tế quốc dân
12 Thuế: Giáo trình Phan Hữu Nghị 2020 H. Đại học Kinh tế quốc dân
13 Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Khung năng lực. Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số hoàn thành (KPI) Lê Quân 2016 H. Đại học quốc gia Hà Nội
14 Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giáo trình Phạm Quang Trung 2020 H. Đại học Kinh tế quốc dân
15 Quản lý tài sản công: Giáo trình Nguyễn Thị Bất 2017 H. Đại học Kinh tế quốc dân
16 Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số nước - Thực đơn trong nhà hàng: Lưu hành nội bộ Trịnh Xuân Dũng 2000 H. Trường Trung học Nghiệp vụ du lịch Hà Nội
17 Vệ sinh và an toàn thực phẩm Nguyễn Đức Lượng 2015 Tp. Hồ Chí Minh Đại học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
18 Thực trạng quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam Viện Tư vấn phát triển 2010 H. KHoa học và Kỹ thuật
19 Phát triển văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: Một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới: Tủ sách phục vụ lãnh đạo Tạ Ngọc Tấn 2014 H. Lý luận chính trị
20 Một số vấn đề về khoa học công nghệ ngành cơ khí chế tạo Việt Nam Phan Xuân Dũng 2010 H. Chính trị Quốc gia
21 Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng   2006 Washington, DC The World Bank
22 Quản trị kinh doanh khách sạn: Từ lý thuyết đến thực tiễn Nguyễn Quyết Thắng 2014 H. Tài chính
23 Ngoại giao và công tác ngoại giao: Sách chuyên khảo Vũ Dương Huân 2015 H. Chính trị quốc gia - Sự thật
24 Xã hội dân sự - Một số vấn đề chọn lọc Vũ Duy Phú 2008 H. Tri thức
25 Pháp luật về nuôi con người: Số chuyên đề   2009 H. Dân chủ và Pháp luật
26 Khoa học và công nghệ Việt Nam 2014   2015 H. Khoa học và Kỹ thuật
27 Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra: Tuyển chọn những bài viết tiêu biểu đã đăng trong kỷ yếu của hội thảo   2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
28 Quốc gia khởi nghiệp: Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel Senor, Dan 2013 H. Thế giới
29 Tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới Nguyễn Sĩ Dũng 2016 H. Văn phòng Quốc hội
30 Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hội đồng Lý luận Trung ương 2021 H. Chính trị quốc gia sự thật
31 Hệ thống thông tin quản lý Trần Thị Song Minh 2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
32 Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ Việt Nam (năm 1999): Số chuyên đề Việt Nam (CHXHCN) 2000 H. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
33 Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020: = 2020 Vietnamese co-operatives white book   2020 H. Thống kê
34 Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế Phùng Duy Quang   H. Thông tin và truyền thông
35 Chống tham nhũng tại Inđônêxia: tăng cường trách nhiệm giải trình vì phát triển   2006 H. Tư pháp
36 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm Phan Xuân Dũng 2018 H. Khoa học và kỹ thuật
37 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch: Giáo trình Nguyễn Doãn Thị Liễu 2011 H. Thống kê
38 Thủy lực. Tập II Nguyễn Cảnh Cầm 2006 H. Nông nghiệp
39 Luật du lịch - sách tham khảo Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh 2017 H. Chính trị Quốc gia sự thật
40 Kỹ thuật lập trình C: căn bản và nâng cao Phạm Văn Ất 2021 H. Bách khoa Hà Nội
41 Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 2021 H. Chính trị quốc gia sự thật
42 Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 2021 H. Chính trị quốc gia sự thật
43 Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào Tạ Ngọc Tấn 2015 H. Lý luận Chính trị
44 Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai   2013 H. Tri Thức
45 Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam - nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới   2014 H. Lao động xã hội
46 Kiến thức thống kê ứng dụng   2015 H. Thống kê
47 Kinh tế du lịch khách sạn: Dùng trong các trường THCN Hà Nội Đinh Thị Thư 2005 H. Hà Nội
48 Lập trình Android: Giáo trình dành cho bậc đại học ngành Công nghệ thông tin Lê Hoàng Sơn 2020 H. Xây dựng
49 Những điều cần biết về nhà, đất Trần Dung Nhi 2007 H. Tư pháp
50 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam   2016 H. Chính trị Quốc gia
51 Đường vào kinh doanh du lịch Mice Sơn Hồng Đức 2011 H. Lao động Xã hội
52 Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên   2021 H. Chính trị Quốc gia - Sự thật
53 Quản trị nguồn nhân lực ngành Khách sạn Lưu Trọng Tuấn 2014 H. Lao động - Xã hội
54 Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở Ban Tuyên giáo Trung ương 2017 H. Chính trị Quốc gia sự thật
55 Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2014 H. Thống kê
56 Xây dựng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hồ Đức Việt 2010 H. Chính trị quốc gia
57 Nguyên lý thống kê kinh tế: Giáo trình Mai Văn Nam 2008 H. Văn hóa thông tin
58 Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương 2021 H. Chính trị quốc gia sự thật
59 Du lịch sinh thái: Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam Phạm Trung Lương   H. Giáo dục
60 Tin học ứng dụng: Giáo trình Trần Công Nghiệp 2011 H. Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
61 100 câu hỏi và trả lời về luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Chương trình nâng cao chất lượng chi tiêu công   2018 H. Tài chính
62 Giải tích cho Kinh doanh, Kinh tế học, Khoa học Sự sống và Xã hội Hoffmann, Laurence 2020 H. Mc Graw Hill -
63 Văn hoá du lịch Hoàng Văn Thành 2014 H. Chính trị Quốc gia
64 Tin học ứng dụng: Giáo trình Ngô Thị Thuận 2010 H. Đại học Nông nghiệp Hà Nội
65 Xây dựng và sửa đổi hiến pháp: Những lựa chọn cho quy trình   2013 H. Interpeace
66 Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012: Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu Tô Trung Thành 2012 H. Tri thức
67 Lễ tân, công cụ giao tiếp: Sách tham khảo Dussault, Louis 2011 H. Chính trị Quốc gia - Sự thật
68 Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng - Tập một: Cơ học và nhiệt học Trần Ngọc Hợi 2006 H. Giáo dục Việt Nam
69 Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng - Tập ba: Quang học và vật lí lượng tử Trần Ngọc Hợi 2009 H. Giáo dục Việt Nam
70 Pháp luật lao động Việt Nam dưới góc nhìn so sánh và quốc tế: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế   2019 H. []
71 Tìm hiểu luật đầu tư 2005: Tài liệu tham khảo   2007 H. []
72 Ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước Phạm Quý Nhân 2019 H. Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
73 Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng - Tập hai: Điện, từ, dao động và sóng Trần Ngọc Hợi 2009 H. Giáo dục Việt Nam
74 Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II năm 2015: = Macroeconomic report QII - 2015   2015 H. Tài chính
75 Toán cao cấp ứng dụng trong phân tích kinh tế Phùng Duy Quang   H. Sư phạm
76 Công nghệ và chuyển giao công nghệ Phan Xuân Dũng 2017 H. Khoa học và kỹ thuật
77 Microsoft Office Word 2013: Nội dung đào tạo tương thích với bài thi MOS   2019 Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
78 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam mười năm 2001 - 2010   2011 H. Thống kê
79 Mô hình tập đoàn kinh tế hoàn thiện để phát triển Nguyễn Đức Kiên 2009 H. Giao thông Vận tải
80 Hành động chống tham nhũng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương   2007 H. Tư pháp
81 Phương pháp xây dựng thực đơn: Giáo trình dùng trong các trường THCN Nguyễn Hữu Thủy 2008 H. Nxb. Hà Nội
82 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Đinh Trung Kiên   H. Đại học quốc gia Hà Nội
83 Nhân tài trong chiến lược phát triển quốc gia Nguyễn Đắc Hưng 2004 H. Chính trị Quốc gia
84 Chủ trương, chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4   2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
85 Khoa học và công nghệ thế giới - Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo   2017 H. Khoa học và Kỹ thuật
86 Doanh nhân thời hội nhập: = Entrepreneurs in the integration period   2015 H. Lao động
87 Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, khu vực ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao động di trú Nguyễn Đăng Dung 2009 H. Lao động
88 Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới Lê Quang Phi 2007 H. Chính trị Quốc gia
89 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Giáo trình Lê Đình Thúy 2018 H. Đại học Kinh tế quốc dân
90 Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 - Phần đại cương: Giáo trình Đặng Duy Lợi 2016 H. Đại học Sư phạm
91 Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc: Sách chuyên khảo Nguyễn Ngọc Thanh 2020 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
92 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính   2013 H. Tư pháp
93 Tài liệu tham khảo về công tác với trẻ em làm trái pháp luật: Lưu hành nội bộ   1996 H. []
94 Hướng dẫn du lịch: Giáo trình Nguyễn Văn Đính 2000 H. Thống kê
95 Kinh tế Việt Nam 2013, triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược: Sách tham khảo   2013 H. Tri thức
96 Quản lý vốn và tài sản trong tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng giao thông Nguyễn Ngọc Sơn 2016 H. Giao thông Vận tải
97 Microsoft Excel 2013: Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS   2019 Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
98 Cẩm nang pháp chế   2006 H. Tư pháp
99 Lí luận nhà nước và pháp luật   2012 H. Công an nhân dân
100 Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng Bích Loan 2010 H. Chính trị Quốc gia
101 Nghiệp vụ nhà hàng: Giáo trình Hà Nam Khánh Giao   Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
102 Những điều cần biết về hình phạt tử hình: Sách tham khảo Đại học Quốc gia Hà Nội 2009 H. Chính trị quốc gia
103 Luật an toàn, vệ sinh lao động ở một số quốc gia   2013 H. []
104 Xây dựng ý thức và lối sống theo pháp luật Đào Trí Úc 1995 H. []
105 Kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm: Dành cho đối tượng tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm Bộ Y tế 2017 H. Cục An toàn thực phẩm
106 Một số vấn đề về quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo Đào Ngọc Báu 2016 H. Chính trị Quốc gia
107 Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước: Tuyển chọn những bài viết tiêu biểu đã đăng trong kỷ yếu của hội thảo   2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
108 Công nghệ và chuyển giao công nghệ Phan Xuân Dũng 2017 H. Khoa học và Kỹ thuật
109 Nghiệp vụ phục vụ buồng: Giáo trình dùng cho các trường THCN Vũ Thị Bích Phương 2005 H. Nxb. Hà Nội
110 Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII Yu, Insun 1994 H. Khoa học xã hội
111 Sổ tay hội thẩm   2000 H. []
112 Kiểm tra chất lượng thực phẩm: Giáo trình dùng trong các trường THCN Phạm Xuân Vượng 2007 H. Nxb. Hà Nội
113 Quản trị công ty Hoàng Văn Hải 2018 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
114 Thương mại quốc tế Hoàng Đức Thân 2018 H. Đại học Kinh tế quốc dân
115 Quản trị chất lượng toàn diện TQM & nhóm chất lượng Đinh Bá Hùng Anh 2017 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
116 Luật biển quốc tế   2019 H. Tư pháp
117 Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Giáo trình Hoàng Đức Thân 2019 H. Đại học kinh tế quốc dân
118 Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng   2019 H. Tư pháp
119 Hệ thống thông tin quản lý Trần Thị Song Minh 2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
120 Kinh tế và quản lý bất động sản - Tập 1: Kinh tế bất động sản P. G., Grabovui 2016 H. Xây dựng
121 Quản lý tài sản công Nguyễn Thị Bất 2017 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
122 Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp Nguyễn Văn Báu 2020 Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
123 Designer's Guide to the cypress PSoC TM Ashby, Robert 2005 USA. Elsevier
124 Tổng quan về sinh vật ngoại lai xâm hại và đánh giá tác động của sinh vật ngoại lai đến đa dạng sinh học và kinh tế: Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên, học viên một số trường đại học, cao đẳng   2015 H. []
125 Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước Nguyễn Xuân Nguyên 2004 H. Khoa học và Kỹ thuật
126 Thủy lực công trình Trần Văn Hừng 2005 Cần Thơ Nxb. Trường Đại học Cần Thơ
127 Kinh doanh quốc tế Tạ Lợi 2020 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
128 Phương pháp luận nghiên cứu: Cẩm nang hướng dẫn từng bước - dành cho người bắt đầu Trung Nguyên 2005 H. Lao động xã hội
129 Lý thuyết kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống: Dùng trong các trường THCN Nguyễn Hữu Thuỷ 2006 H. Nxb. Hà Nội
130 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế Đoàn Thị Hồng Vân 2010 H. Lao động - Xã hội
131 Mike Hydro: Basin user guide   2017 [] DHI
132 Thay đổi và phát triển doanh nghiệp = corporate chance and development Nguyễn Ngọc Huyền 2009 H. Phụ nữ
133 Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Tài liệu dành cho cấp xã   2014 H.  
134 Cấp thoát nước Nguyễn Đình Huấn 2007 Đà Nẵng Nxb. Đà Nẵng
135 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-BYT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế   2017 H. Y học
136 Quan trắc nước dưới đất: Bài giảng Trần Quốc Việt 2020 H. []
137 Thủy lực đại cương: Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp và công nghệ môi trường Trần Văn Đắc 2004 H. Giáo dục
138 Bài giảng Truyền thông khí tượng thủy văn Trần Duy Kiều 2014 H. []
139 Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu Lê Tuấn Lộc 2014 H. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
140 Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở   2018 H. Lao động
141 Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc Quân 2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
142 Tiếng Anh dùng cho phỏng vấn tuyển dụng & xin việc = English for job interview: Trình bày dễ hiểu, chú thích rõ ràng, đầy đủ Hồng Quang 2014 H. Thanh niên
143 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông: TCVN 12636=2:2019   2019 H. Nxb. Hà Nội
144 Cẩm nang ngành Lâm nghiệp: Chương: Bảo tồn và quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam   2004 H. []
145 Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Huyền 2008 H. Đại học Kinh tế quốc dân
146 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 9: Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều: TCVN: 2020   2020 H. Nxb. Hà Nội
147 Quản trị kinh doanh khách sạn Trịnh Xuân Dũng 2014 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
148 Hệ thống thông tin địa lý = Geographical information system Nguyễn Ngọc Thạch   H. Nxb. Hà Nội
149 Thiên tai từ biển và các giải pháp phòng ngừa và ứng phó Nguyễn Văn Liêm 2021 H. Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
150 Địa lý thủy văn Việt Nam Ngô Đình Tuấn 1996 H. Nxb. Trường Đại học Thủy lợi
151 Công nghệ viễn thám: Dùng cho học viên Cao học ngành Trắc địa Phạm Vọng Thành   H. []
152 Thương mại điện tử: Từ lý thuyết đến ứng dụng Nguyễn Việt Khôi 2020 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
153 Đạo đức học Mác - Lênin   2008 H. Chính trị Quốc gia
154 Kinh tế số: thực trạng và hướng phát triển tại Việt Nam Đặng Thị Việt Đức 2020 H. Giáo dục
155 Advances in geographic information systems and remote sensing for fisheries and aquaculture Meaden, Geoffery 2013   FAO
156 Tài liệu tập huấn sử dụng QGIS cơ bản: Tài liệu này được biên soạn bởi Nguyễn Cao Tùng và các cộng sự thuộc Trung tâm Viễn thám và công nghệ thông tin (RITC)   2014 H. []
157 Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch: Anh - Việt, Việt - Anh: Cuốn 1 Nguyễn Đức Châu 2004 H. Nxb. Trẻ
158 Nguyên lý thống kê kinh tế: Dùng cho sinh viên các ngành kinh tế, kế toán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp Ngô Thị Thuận 2006 H. Nông nghiệp
159 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 8: Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều: TCVN - 8: 2020   2020 H Nxb. Hà Nội
160 Thiết kế và sản xuất bao bì Nguyễn Thị Lại Giang 2013 Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
161 Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học Hồ Trọng Hoài 2019 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
162 Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro thiên tai Nguyễn Đình Đáp 2021 H. Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam
163 Tính toán địa chất thủy văn Đặng Hữu Ơn 2003 H.  
164 Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường số 15/2003/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2003: Tiêu chuẩn ngành   2003 H. []
165 Phân tích thống kê trong thủy văn Nguyễn Hữu Khải   H. Đại học Quốc gia Hà Nội
166 Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước Mays, Larry W.   H. Đại học Quốc gia Hà Nội
167 Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó Nguyễn Tuấn Anh 2021 H. Xây dựng
168 Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp Lương Văn Úc 2012 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
169 Chương trình tiếng Anh bậc 1   2021 H. []
170 Bài giảng quản trị rủi ro Phan Thị Thu Hà 2019 H. Đại học Kinh tế quốc dân
171 Kinh tế và quản lý bất động sản - Tập 2: Quản lý bất động sản P. G., Grabovui 2016 H. Xây dựng
172 Quản trị tác nghiệp Nguyễn Thành Hiếu 2018 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
173 Bạch Long Vĩ đảo Thanh niên Nguyễn Hằng Thanh 2021 H. Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam
174 Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn Đỗ Tất Túc 2006 H. Xây dựng
175 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại: Giáo trình Lê Quân 2010 H. Thống kê
176 Thị trường bất động sản Hoàng Văn Cường 2017 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
177 Kinh doanh thương mại Hoàng Đức Thân 2020 H. Đại học Kinh tế quốc dân
178 Thủy lực công trình - Giáo trình tham khảo Trần Văn Hừng 2005 Cần Thơ Nxb. Cần Thơ
179 Quản lý đô thị: Giáo trình Nguyễn Đình Hương 2015 H. Thống kê
180 Quản trị doanh nghiệp thương mại: Giáo trình Nguyễn Thừa Lộc 2021 H. Đại học Kinh tế quốc dân
181 Oracle :Database 12C: SQL fundamentals: Study Guide: exam 1z0-061; exam 1z0-062 Thomas, Biju 2021 USA. Sybex
182 Handbook of Water Analysis Nollet, Leo M.L. 2013 New York CRC Press
183 Techtonic Geomorphology Burbank, Douglas  W. 2012 USA. Wiley – Blackwell
184 The Atmosphere and Ocean - A Physical Introduction Wells, Neil C. 2011 UK. Wiley - Blackwell
185 English for management studies in higher education studies: Course Book Corballis, Tony 2009 UK. Garnet Education
186 Physics of the Atmosphere and Climate Salby, Murry L. 2012 USA. Cambridge University Press
187 Fundamentals of financial management Brigham, Eugene F. 2021 USA. Cengage Learning
188 Introduction to Renewable Energy Nelson, Vaughn 2016 New York CRC Press
189 English for economics in higher education studies: Teacher's Book Roberts, Mark 2012 UK. Garnet Education
190 Leadership: Theory, Application, & Skill Development Achua, Christopher F. 2016 USA. Cengage Learning
191 Management: a practical introduction Kinicki, Angelo 2022 Ne York Mc Graw Hill
192 Handbook of new institutional economics Ménard, Claude 2008 Germany Springer
193 Law and Capitalism: what corporate crises reveal about legal systems and economics development around the world Milhaupt , Curtis J. 2010 USA. University of Chicago
194 Public-Sector Project Management: Meeting the challenges and achieving results Wirick ,David 2009 USA. John Wiley & Sons
195 Advances in Cartography and GIScience: Selections from the International Cartographic Conference 2017 Peterson, Michael P. 2018 Switzerland Springer
196 Marine Pollution and Climate Change Arias, Andres Hugo 2018 New York CRC Press
197 Handbook of Environment and Waste Management: Air and Water Pollution Control Hung, Yung - Tse 2012 USA. World Scienctific Publishing Company
198 Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics Ghilani, Charles D. 2018 USA. Pearson
199 Hydrometeorology: Advancing Weather and Climate Science Collier, Christopher G. 2016 USA. Wiley - Blackwell
200 A Primer of GIS: Fundamental Geographic and Cartographic Concepts Harvey, Francis 2016 New York The Guilford Press
201 Soil Science and Management Plaster, Edward J. 2014 USA. Cengage Learning
202 Introduction to Geographic Information Systems Chang, Kang - Tsung 2016 New York Mc Graw-Hill  Education
203 Groundwater Hydrology: Engineering, Planning and
Management
Karamouz, Mohammad 2020 USA. CRC Press
204 Fundamentals of Renewable Energy Processes Rosa, Aldo V. da 2021 UK. Academic Press
205 MWH's Water Treatment - Principles and Design Crittenden, John C. 2012 Canada John Wiley & Sons
206 Coastal Conservation and Management: An Ecological Perspective Doody, Pat 2001 New York Springer
207 Economics of the Environment: Selected readings Stavins , Robert N.   USA. 2012
208 Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation Kuo, Jeff 2014 New York CRC Press
209 Predictive Hydrology: A Frequency Analysis Approach Meylan, Paul 2012 USA. CRC Press
210 Understanding the Earth System - Global Change Science
 for Application
Cornell, Sarah E. 2012 New York Cambridge University Press
211 Sustainable Development Practices Using Geoinformatics Kanga, Shruti 2020 USA. Wiley
212 Environmental Geoinformatics: Monitoring and Management: Environmental Science and Engineering Awange, Joseph L.   New York 2013
213 Soil and Groundwater Redediation: Fundamentals, Practices, and Sustainability Zhang, Chunlong 2019 USA. Wiley
214 Integrated Life-Cycle and Risk Assessment for Industrial Processes and Products Sonnemann, Guido 2019 New York CRC Press
215 The Chemistry of Food Velisek, Jan 2013 UK. Wiley Blackwell
216 Global Issues: Climate Change Milson, Andrew J. 2014 USA. National Geographic Learning, Cengage Learning
217 Meteorology today: An introduction to weather, climate, and the environment Ahrens, C. Donald 2021 USA. Cengage Learning
218 The Theory and Practice of Change Management Hayes John 2018 London Red Globe Press
219 Environmental Hydrology Ward, Andy D. 2016 New York CRC Press
220 Hydrodynamics and Water Quality: Modeling Rivers, Lakes and Estuaries Ji, Zhen Gang 2017 USA. John Wiley& Sons
221 Meteorology today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment Ahrens, C.Donald 2019 USA. Cengage Learning
222 GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering Dixon, Barnali 2015 UK. Wiley
223 DOE handbook chemical management: Chemical Safety and Lifecycle Management: Volume 2 of 3     USA. 2006
224 Pragmatics: an Introduction Mey, Jacob L. 2001 USA. Blackwell
225 Grammar practice: New: For Pre-Intermediate Students with key Walker, Elaine 2004 England Pearson
226 Operating system concepts Silberschatz, Abraham 2009 USA. John Wiley & Son
227 MCSA: Windows server 2012 R2: Complete study guide Panek, William 2015 Canada Sybex
228 Cross - cultural management: essential concepts Thomas, David C. 2018 USA. SFI
229 Environmental health risk assessment: Guidelines for assessing human health risks from environmental hazards   2012 Australia Enhealth
230 Environmental Guideline for Contaminated Site Remediation   2003 [] []
231 MIKE ECO lab: Numerical lab for ecological and, agent based modelling: User Guide   2017 [] DHI
232 The interpreting studies reader Pochhacker, Franz 2002 New York Routledge
233 Hadoop: the definitive guide White, Tom 2012 USA. O'reilly
234 Principles of Pragmatics Leech, Geoffrey 1983 USA. Longman
235 Professional WCF programming: .NET development wih the windows communication foundation Klein, Scott 2007 USA. Wiley Publishing
236 Britain for learners of english: Understand the country and its people O'Driscoll, James 2010 New York Oxford University
237 Campus 2 Girardet, Jacky   [] CLE
238 IUCN Guidelines for the prevention of Biodiversity loss caused by alien invasive species: approved by the 51st meeting of the IUCN council, gland switzerland   2000 [] SSC, ISSG
239 Capmpus 2: Exercices: Exercices Girardet, Jacky   [] CLE
240 English for presentations: Express series Grussendorf, Marion   [] Oxford
241 Reading: B1 + Intermediate: Collins english for life Osborn, Anna   [] Cobuild
242 Comprehensive risk assessment for natural hazards   1999 [] World Meteorological Organization
243 Meteorological service for international air navigation: Part I: Core SARPs; Part II: Appendices and Attachments     Canada International Civil Aviation Organization
244 Back to basics: Economic concepts explained: Finance and development   2017 [] International Monetary Fund
245 Programming WCF Services: Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3 Lowy, Juval 2015 USA. O'reilly
246 IWRM as a Tool for adaptation to climate change     [] []
247 Critical thinking Moore, Brooke Noel. 2009 New York McGraw-Hill
248 Commercial correspondence Ashley, A.   [] Oxford
249 Wireless networking: understanding internetworking challenges Burbank, Jack L. 2013 Canada John Wiley & Sons
250 Fusion of Neural Networks, fuzzy systems and Genetic Algorithms: Industrial Applications Jain, Lakhmi C.   [] []
251 Campus 1 Girardet, Jacky   [] CLE
252 Soil & water assessment tool: Version 2012 Arnold, G. 2012 []  
253 Automatic analysis/ Flood forecasting system operation manual     [] []
254 Mike 11: a modelling system for rivers and channels: Reference Manual   2017 [] DHI
255 English and American Studies in German 2006 Meyer, Paul Georg 2007 Germany Max Niemeyer Verlag
256 Campus 1: Cahier d' exercices Girardet, Jacky   [] CLE
257 Disaster Risk Assessment and Risk Financing: A G20/ OECD methodological framework   2012 Mexico OECD
258 System Design Strategies: Technical Reference Document Peters, Dave 2009 USA. ESRI
259 Principles of economics Mankiw, N. Gregory 2015 USA. Cengage Learning
260 Digitising the industry internet of things connecting the physical, digital and virtual words Vermesan, Ovidiu 2016 The Netherlands River Publishess
261 Writing: B1 + Intermediate Howes, Kirsten Campbell     Cobuild
262 Weed Control Methods Handbook: Tools & Techniques for Use in Natural Areas: The Nature Conservancy: Saving the last great places on earth Tu, Mandy   [] 2001
263 Solid waste management: Volume I   2005 USA. CaRecovery
264 Principles of Integrated water resources management Zaag, Pieter van der 2014 [] Unesco-IHE
265 Mike 11: A modelling system for rivers and channels: User guide   2017 [] DHI
266 Top-Down network design: A systems analysis approach to enterprise network design Oppenheimer, Priscilla 2011 USA. Cisco Press
267 An introduction into translation theories Luu Trong Tuan 2012 Tp. HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
268 Discourse analysis: an introduction Paltridge, Brian 2012 UK. Bloomsbury
269 Water resource systems planning and management: an introduction to methods, models, and applications Loucks, Daniel P. 2017 Switzerland Springer
270 QUAL 2K: A modeling framework for simulating river and stream water quanlity: Documentation and users manual Chapra, Steve 2003 [] Civil and Environmental Engineering
271 Tropical cyclone intensity analysis Using Satellite data Dvorak, Vernon F. 1984 Washington []
272 IFAS System instruction guidebook   2011 [] Icharm
273 Intergrated flood analysis system: IFAS version 1.2: User's manual, June 2009   2009 USA. ICHARM
274 Rethinking the internet of things: a scalable approach to connecting everything Dacosta, Francis 2013 USA. Open
275 Business process management: practical guidelines to successful implementations Jeston, John 2018 New York Routledge
276 WEAP (Water evaluation and planning system): Basic tools: A tutorial on   2016 [] SEI
277 Learning Spark: Lightning-fast data analysis Karau, Holden 2015 USA. O'reilly
278 Productivity Management in an Organization: measurement and analysis Phusavat, Kongkiti 2013 Thailand ToKnow

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục tài liệt tháng 10,11,12-2021.xls

Lên đầu trang