Tài liệu mở

Một số CSDL truy cập mở, cho phép xem bản toàn văn được xuất bản của các bài báo/sách tham khảo chuyên ngành:
1. UNPAYWALL
Xem được tài liệu toàn văn, có thể tìm được 10 triệu tài liệu không phải trả phí (truy cập mở), cho phép dễ dàng tìm các phiên bản Open Access của các tài liệu nghiên cứu được trả tiền khác (tài liệu của Unpaywall được thu thập từ những nguồn chính thống).
Sử dụng trình duyệt: CHROME | Firefox
Link truy cập: http://unpaywall.org/
2. GOOGLE SCHOLAR BUTTON
Dễ dàng truy cập Google Scholar từ bất kỳ trang web nào. Thông qua Google Scholar, bạn có thể đặt để nhận thông báo về nội dung mới dựa trên các từ khóa đã chọn. Chọn tiêu đề của bài báo trên trang bạn đang đọc và nhấp vào nút Scholar để tìm nó.
Sử dụng trình duyệt:  CHROME | Firefox
Link truy cập: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/google-scholar-button/
3. KOPERNIO
Link truy cập: https://kopernio.com/
4. OPEN ACCESS BUTTON
Các bài báo và dữ liệu nghiên cứu miễn phí được gửi ngay lập tức hoặc tự động yêu cầu từ các tác giả.
Link truy cập: https://openaccessbutton.org/
5. H A S H T A G # I C A N H A Z P D F
Sử dụng hashtag #icanhazpdf cùng với liên kết đến ấn phẩm được yêu cầu
Nếu ai đó có quyền truy cập, họ có thể gửi cho bạn bản PDF.
Link truy cập: https://twitter.com/search?q=%23icanhazpdf
6. OSF
OSF cung cấp cho hơn 2 triệu bản truy cập mở.
Link truy cập: https://osf.io/preprints/
7. DOAJ
DOAJ cung cấp quyền truy cập mở cho hơn 10.000 tạp chí.
Link truy cập: https://doaj.org/
8. ScienceOpen
Science Open chứa hơn 37 triệu bài báo, một phần lớn trong truy cập mở.
Link truy cập: http://www.scienceopen.com/
9. DSG Portal The Digital Library
Là một trong những cộng đồng Facebook lớn nhất cho nghiên cứu và học tập ở Đông Nam Á.
Link truy cập: https://dsgportal.org/
10. MICROSOFT ACADEMIC
Microsoft Academic hiểu nghĩa của các từ, nó không chỉ khớp từ khóa với nội dung. Ví dụ: khi bạn gõ “Microsoft”, thì nó tự hiểu bạn đang tìm tổ chức và hiển thị các giấy tờ được ủy quyền bởi các nhà nghiên cứu liên kết với Microsoft. Tương tự, Microsoft Academic biết các tiêu đề tạp chí, tên hội nghị và nhiều chủ đề nghiên cứu. Hãy thử các truy vấn này để hiểu sức mạnh của tìm kiếm ngữ nghĩa và tự mình giải phóng!
Link truy cập: https://academic.microsoft.com/home
11. Springer Open Journals
Link truy cập: https://www.springeropen.com/journals
Các tạp chí SpringerOpen được cung cấp trực tuyến miễn phí và vĩnh viễn ngay khi xuất bản. Do quyền truy cập không hạn chế này, tất cả các bài báo có thể được đọc bởi các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.
12. Springer Open Books
Sách SpringerOpen được xuất bản theo giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) và phiên bản Sách điện tử truy cập mở có thể truy cập trực tuyến miễn phí cho tất cả mọi người.
Sách điện tử được tự động đưa vào bộ sưu tập Sách điện tử của Springer.
Link truy cập: https://link.springer.com/search/page/3?facet-content-type=%22Book%22&package=openaccess
Lên đầu trang