Thông báo

18/11/2020 08:39

Thông báo V/v cung cấp giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, nhằm cung cấp giáo trình, tài liệu phục vụ học tập cho sinh viên, Nhà trường thông báo như sau:

  1. Các lớp sinh viên liên hệ trực tiếp tại Thư viện nhà trường (Phòng Đọc
  • Mượn B.104) để mượn, mua tài liệu học tập hoặc theo sự hướng dẫn của giảng viên giảng dạy học phần. Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng, tra cứu bản điện tử tại địa chỉ: elib.hunre.edu.vn.
  1. Giao cho Trung tâm Thư viện và công nghệ thông tin phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, các khoa/bộ môn rà soát các giáo trình đã nghiệm thu, nghiên cứu đề xuất kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập trong Nhà trường từ học kỳ 1, năm học 2020- 2021.

Đề nghị các khoa, bộ môn, các đơn vị có liên quan thông tin đến cán bộ chuyên quản, cố vấn học tập, giảng viên giảng dạy học phần và các lớp sinh viên để triển khai thực hiện.

Lên đầu trang