...
Phân loại DDC: 355
Tác giả: Quân đội nhân dân Việt Nam
Thông tin xb: H.: Quân dội nhân dân, 2019
Mô tả vật lý: 220tr., 21cm
Tóm tắt: Trình bày 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12-2019); Quân đội nhân dân Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu, chiến thắng (22.12.1944 - 22.12.2019); Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.
Từ khóa: Chính trịTài liệu tuyên truyềnQuốc phòng toàn dânQuân đội nhân dânViệt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất