Tìm thấy 206 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 526
  Nhan đề dịch: Thành lập bản đồ máy bay không người lái để nâng cao chất lượng cuộc sống
  Tác giả: Gevaert, Caroline Margaux
  Thông tin xb: The Netherlands: ITC, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 2.
  Phân loại DDC: 526
  Nhan đề dịch: Mô hình mở: Dò tìm và quay vòng mô hình không - thời gian
  Tác giả: Beckers, Ellen-Wien Augustijn
  Thông tin xb: The Netherlands: ITC, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 3.
  Phân loại DDC: 526
  Nhan đề dịch: Mô hình mở: Dò tìm và quay vòng mô hình không gian - thời gian
  Tác giả: Beckers, Ellen-Wien Augustijn
  Thông tin xb: The Netherlands: ITC, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 4.
  Phân loại DDC: 526
  Nhan đề dịch: Sử dụng viễn thám nhằm phát hiện kỹ thuật hệ thống sinh thái thông qua các đám sò biển
  Tác giả: Nieuwhof, Sil
  Thông tin xb: The Netherlands: ITC, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 5.
  Tác giả: Trịnh Việt Thắng
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 6.
  Tác giả: Trịnh Đức Anh
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 7.
  Tác giả: Trần Văn Hải
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2018
  Nguồn tài liệu: Luận Án
 • 8.
  Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2018
  Nguồn tài liệu: Sản phẩm nghiên cứu khoa học
 • 9.
  Phân loại DDC: 526
  Tác giả: Dương Thành Trung
  Thông tin xb: H.: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 10.
  Phân loại DDC: 526
  Nhan đề dịch: Dò tìm cây đơn độc bằng Lidar
  Tác giả: Khosravipour, Anahita
  Thông tin xb: The Netherlands: ITC, 2017
  Nguồn tài liệu: Luận Án

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất