07/08/2019 04:05

Ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước

     Cuốn sách đề cập đến các nội dung: Khái quát về tài nguyên nước Việt Nam, Tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước, biện pháp thích ứng Biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước ở Việt Nam.

Chủ biên: Phạm Quý Nhân, Trần Thanh Xuân

Nhà Xb: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Năm Xb: 2019

Số trang: 161tr.

 

Lên đầu trang