Chức năng nhiệm vụ của thư viện

I. Vị trí và chức năng

      Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng giúp Hiệu trưởng việc quản lý, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác giảng dạy học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường: thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực thông tin thư viện phục vụ nhu cầu của bạn đọc; tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng và thực hiện công tác quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính, phòng máy tính chuyên dùng, Website và phát triển hệ thống thông tin trong toàn Trường; chủ trì, tham gia thực hiện các dự án, dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực công nghệ thông tin khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

     Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật, không có tư cách pháp nhân độc lập.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng trình Hiệu trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Trung tâm phù hợp với Chiến lược phát triển của Nhà trường; tô chức thực hiện và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường: ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Trường.
 2. Lĩnh vực Thư viện và Thông tin tư liệu thực hiện các nhiệm vụ nghiệp vụ thư viện và bạn đọc:
 1. Lập kế hoạch mua sắm định kỳ và đột xuất tài liệu phục vu giảng dạy và nghiên cứu trên cơ sở đề xuất từ các khoa/bộ môn và kinh phí được phê duyệt; thu thập, bố sung - trao đôi, phân tích - xử lí tài liệu và thông tin; tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.
 2. Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; hướng dẫn và tư vấn cho toàn thể bạn đọc trong Trường được khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin và tài liệu của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.
 3. Thu nhận lưu chiều những xuất bản phẩm do Nhà trường xuất bản, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của CBVC báo vệ tại các viện/trường hoặc người viết là cán bộ, sinh viên (sinh viên đại học — cao đăng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) của Trường, những báo cáo tổng kết của các đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu đánh giá từ các cấp do Trường chủ trì hoặc do cán bộ viên chức, sinh viên trong Trường thực hiện; xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của Trường, xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề phục vụ công tác quản lí, nghiên cứu khoa học và đào tạo.
 4. Thu nhận tất cả các kỷ yếu, tài liệu bằng bản giấy hoặc file dữ liệu của các cán bộ của Trường được cử ổi dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn để làm cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn Trường và cấp lại 01 bản copy cho cán bộ đã giao nộp tài liệu.

Chủ trì việc nghiên cứu khoa học thông tin, tư liệu, thư viện, góp phần xây dựng lý luận khoa học chuyên ngành; ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lí và phục vụ thông tin, thư viện; tô chức nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, xây 

 1. dựng nguồn cơ sở dữ liệu, từng bước hiện đại hoá Thư viện, xây dựng thư viện điện tử.
 2. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức — Hành chính và các đơn vị có liên quan để tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, nghiệp vụ xử lí, cung cấp tin và tài liệu của đội ngũ cán bộ thông tin, tư liệu, thư viện; trang bị kiến thức về hình thức cấu trúc cung cấp tin, về phương pháp tra cứu, tìm kiếm thông tin và sử dụng thư viện cho giảng viên, sinh viên. ø. Tổ chức thực hiện việc in ấn, phát hành và cung cấp các tài liệu, bài giảng, giáo trình, mâu biêu phục vụ cho công tác đào tạo của Trường theo kê hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
 3. Chủ trì, phối hợp với các khoa/bộ môn vận hành phần mềm chống đạo văn; tư vân cho Hiệu trưởng về các khóa luận, đô án, luận văn, luận án có dấu hiệu đạo văn đê có biện pháp xử lý.

¡. Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác trực tiếp với các trung tâm thông tin, thư viện, các tô chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước; Tham gia hoạt động trong Liên hiệp Thư viện các trường đại học, Hội Thư viện Việt Nam và các hiệp hội thư viện khác trong và ngoài nước.

 1. Cung cấp thẻ bạn đọc cho các đối tượng không học tập và công tác tại Trường: cung câp tài khoản truy cập dữ liệu điện tử (có tính phí) do Thư viện trường quản lý hoặc khai thác được sau khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

IV. Hướng dẫn thực tập các chuyên ngành có liên quan đến thông tin — thư viện cho các đôi tượng có nhu câu.

 1. Được kết hợp với các đơn vị biên dịch các tài liệu, giáo trình nhập từ ngoài trường, cung câp tài liệu tham khảo từ nguôn tài liệu hiện có và hợp tác khác cho người sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và của Trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
 2. Phối hợp tô chức các hoạt động dịch vụ thông tin — tư liệu với các đơn vị khác khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
 3. Lĩnh vực Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và quản lý phân mêm:
 4. Quản lý hệ thống thông tin điện tử trong toàn trường, bao gồm: hạ tầng mạng (Intranet, Internet) và các kết nôi ra bên ngoài Trường hệ thông các phân mềm quản lý.
 5. Chủ trì xây dựng kế hoạch đảm bảo hoạt động ôn định, an toàn và an ninh cho hệ thống mạng tin học nội bộ của Nhà trường.
 6. Phát triển hạ tầng Website Trường; phối hợp với bộ phận Quản trị Website thu thập, cung cấp và giới thiệu kêt quả nghiên cứu khoa học, đào tạo và hoạt động quản lý của cán bộ, viên chức và sinh viên của Trường.
 7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng nội bộ; Quy chê quản lý, truyền tin trên website trường; Quy chê quản lý, sử dụng mạng Intenet dùng riêng; Quy chế quản lý, sử dụng các phân mêm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vỊ.
 8. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của các đơn vỊ.

  Quản lý việc khai thác, sử dụng trang thiết bị tin học phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường; quản lý phân mêm Quản lý đào tạo.

 9. Chủ trì việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và xử lý sự cố kỹ thuật các thiết bị công nghệ thông tin trong toàn Trường.
 10. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ theo yêu câu của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
 11. Tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực tin học, công nghệ thông tin; tham gia các đê án, dự án công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

 12. Phối hợp với phòng Tô chức — Hành chính thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng vê lĩnh vực Công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 13. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về lĩnh vực công nghệ thông tin theo kê hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
 14. Quản lý tài sản, viên chức và người lao động, thực hiện công tác kế toán, thông kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 16. III. Cơ cấu tổ chức
 17. Ban lãnh đạo Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin có 01 Giám đôc và không quá 02 Phó Giám đôồc, viên chức và người lao động.
 18. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê mọi hoạt động của Trung tâm, xây dựng quy chê làm việc và điêu hành các hoạt động của Trung tâm.
 19. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
 20. Viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám đôc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 21. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 22. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4619/QĐ-TĐHNN ngày 0Ì tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin — Thư viện, Quyết định SỐ 3218/QĐ-TĐHHN ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định chức năng nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin.
Lên đầu trang