Quy trình Mượn/Trả tài liệu

1. Mượn tài liệu về nhà (Phòng Đọc - Mượn)

Bước 1. Bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên tại quầy thủ thư.

Bước 2. Bạn đọc ghi tên tài liệu, tên tác giả vào Phiếu yêu cầu.

Bước 3. Thủ thư làm thủ tục cho mượn tài liệu.

Bước 4. Bạn đọc nhận tài liệu, kiểm tra tình trạng tài liệu và nhận lại thẻ trước khi rời khỏi quầy thủ thư.

Trong trường hợp chưa có thông tin tài liệu cần mượn, Bạn đọc có thể tự tìm tài liệu theo 2 cách:

Cách 1. Truy cập website: http://elib.hunre.edu.vn/pages/cms/default.aspx

Cách 2. Tìm tài liệu theo chỉ dẫn trên giá sách tại Phòng Đọc – Mượn hoặc theo hướng dẫn của thủ thư.

2. Mượn tài liệu đọc tại thư viện (Phòng Đọc – Mượn, Phòng Đọc Sinh viên)

Bước 1. Bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên tại quầy thủ thư; gửi cặp, túi hoặc balo tại khu vực để đồ của sinh viên.

Bước 2. Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá sách, mang tài liệu được chọn đến bàn đọc và đọc tại thư viện.

Bước 3. Bạn đọc để tài liệu đọc xong tại vị trí quy định.

Bước 4. Bạn đọc nhận lại thẻ tại quầy thủ thư và cặp, túi hoặc balo khi ra về.

3. Gia hạn tài liệu mượn về nhà (Phòng Đọc - Mượn)

Bước 1. Bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên và tài liệu có nhu cầu gia hạn tại quầy thủ thư.

Bước 2. Thủ thư làm thủ tục gia hạn tài liệu.

- Nếu tên tài liệu đó còn trong kho, Bạn đọc sẽ được gia hạn mượn và tối đa 3 lần gia hạn liên tiếp.

- Nếu tên tài liệu đó trong kho đã hết, Bạn đọc sẽ không được gia hạn thêm và phải làm thủ tục trả tài liệu.

Bước 3. Bạn đọc nhận lại thẻ sinh viên và tài liệu (nếu được gia hạn tiếp).

4. Trả tài liệu mượn về nhà (Phòng Đọc - Mượn)

Bước 1. Bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên và tài liệu cần trả tại quầy thủ thư.

Bước 2. Thủ thư làm thủ tục nhận trả (bao gồm xử lý vi phạm Nội quy Thư viện – nếu Bạn đọc vi phạm).

Bước 3. Bạn đọc nhận lại thẻ sinh viên và có thể tiếp tục mượn tài liệu khác nếu có nhu cầu.

Lên đầu trang