07/08/2019 04:06

Thị trường hóa cung ứng các dịch vụ công tại Việt Nam

     Cuốn sách đề cập đến các nội dung: Khung khổ phân tích đề xuất chính sách thị trường hóa cung ứng dịch vụ công từ góc độ kinh tế học thể chế mới; Thị trường hóa cung ứng dịch vụ giáo dục đại học ở Việt Nam; Thị trường hóa cung ứng dịch vụ môi trường đô thị tại Việt Nam,...

Chủ biên: Đinh Tuấn Minh

Nhà Xb: Tri thức

Năm Xb: 2017

Số trang: 348tr.

Lên đầu trang