12/09/2019 07:48

Giáo trình Quản lý các vùng sinh thái đặc thù

Giáo trình trình bày tổng quan về quản lý các vùng sinh thái, quản lý sử dụng đất ngập nước, quản lý tổng hợp vùng bờ, tổng hợp lưu vực sông,...

Chủ biên: Phạm Hồng Tính, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Năm Xb: 2019

Nhà Xb: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Số trang: 219tr.

Khổ: 24cm

Lên đầu trang