27/09/2019 09:27

Giáo trình Kế toán tài chính

Chủ biên: Nguyễn Hoản

Biên soạn: Bùi Thúy Quỳnh, Lê Thị Tâm, Đào Thị Thanh Thúy, Nguyễn Kiều Hoa,...

Nhà xb: Tài chính

Năm xb: 2018

Số trang: 490tr.

Khổ: 27cm

Lên đầu trang