13/09/2022 04:59

Khoa học & Công nghệ Việt Nam số 04 tháng 04 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà…: Thương mại biên giới của Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Trần Huy Tùng: Kiều hối và hàm ý chính sách: Nhìn từ góc độ cung – cầu

Phạm Tiến Mạnh: Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vẫn thành viên hộ đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản.

Phạm Thị Hương Dịu: Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta

Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Kỳ Phùng, Tô Thị Hiền…: Hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hanh vi của học sinh trung học phổ thông về tiêu dùng bền vững

Nguyễn Vinh Hưng: Luật Thuế thu nhập cá nhân: Một số bất cập và kiến nghị

Đoàn Triệu Long, Nguyễn Văn Quang: Thực trạng niềm tin chính trị ở khu vực Trung Bộ hiện nay

La Thế Phúc, Vũ Tiến Đức, Lương Thị Tuất: Phát hiện di tích thời đá mới ở Hố Tre, Đắk Lắk

Trần Nho Thìn: Vấn đề hộ nhập quốc tế qua lịch sử phê bình Truyện Kiều

Đỗ Hải Ninh: Những đổi mới của Nguyễn Minh Châu trong dòng chảy văn học đương đại

Lê Thời Tân: Từ tự sự chính sử đến tiểu thuyết diễn nghĩa – Nhận diện hình tượng Gia Cát Khổng Minh

Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hương: Định hướng giá trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay – Lý luận và thực tiễn

Lê Hạnh

Dữ liệu đính kèm:

BTV.00434 KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM.docx

Lên đầu trang