13/09/2022 03:21

Hướng dẫn học tập học phần lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

    Chủ biên: Vũ Thị Mạc Dung

    Biên soạn: Phùng Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Đình Tuấn Lê, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Xuân Tú

    Nhà xuất bản: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Viêt Nam

    Năm xuất bản: 2022

    Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, thuộc các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo bậc đại học. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay.

    Được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách "Hướng dẫn học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Cuốn sách gồm hai phần:

  •     Phần I: Hệ thống những kiến thức cơ bản từng chương của môn học theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cuối mỗi chương có các câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm giúp sinh viên tự học và củng cố kiến thức của bài học.
  •    Phần II: Chủ trương của Đảng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường và hệ thống câu hỏi gợi ý hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu nghị quyết. Đây là phần mở rộng chuyên sâu gắn chủ trương của Đảng với lĩnh vực đào tạo của Nhà trường. Qua đó giúp sinh viên nhận thức đúng về chủ trương Đường lối của Đảng đối với lĩnh vực tài nguyên - môi trường và vận dụng được vào thực tiễn.

    Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

Lên đầu trang