THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 6,7 - 2022

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Khoa học và công nghệ thế giới - Những xu hướng mới   2018 H. Khoa học và Kỹ thuật
2 Sổ tay từ ngữ về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước dành cho đại biểu dân cử   2018 H. Hồng Đức
3 Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra: Tuyển chọn những bài viết tiêu biểu đã đăng trong kỷ yếu của hội thảo   2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
4 Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và vai trò của Kiểm toán nhà nước   2020 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
5 Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: B.s.:Trần Đắc Hiến (ch.b.), Đào Mạnh Thắng, Vũ Anh Tuấn...   2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
6 Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance   2014 USA. The World Bank
7 Pro unity game development with C# Thorn, Alan 2014 New York Apress
8 Formal methods: an appetizer Nielson, Flemming 2019 Switzerland Springer
9 An introduction to Object-oriented programming with java Wu, C. Thomas 2010 New York McGraw-Hill
10 Data mining: Concepts and techniques Han, Jiawei 2012 USA. Elsevier
11 Computer graphics: principles and practice Hughes, John F. 2014 US. Addison-Wesley

Dữ liệu đính kèm:

Danh muc tai lieu moi thang 6,7-2022.xls

Lên đầu trang